TIPE PEMAIN MOBA

Bagikan
Sematkan

Komentar • 4 131

 • Emmanuel Darrel
  Emmanuel Darrel 2 hari yang lalu

  Si Pao-pao suk gaya dia mau ikut main AOV malah kalah aneh gak menurut kalian yang aneh like

 • Eshal Maira
  Eshal Maira 2 hari yang lalu

  Dota aja dah wkwkwkwk

 • さん遠藤
  さん遠藤 2 hari yang lalu

  Tuhan emg adil. MLBB yg katanya grafik 8 bit bisa segitu populernya di Indonesia. Tourney sana sini sampe ada yg bentrok jadwalnya krna kebykan tourney. Gk kebayang gua kalo MLBB grafiknya lebih tinggi lagi, bisa gulung tikar tu MOBA2 lain di Indo..

  • Jefta Kotalewala
   Jefta Kotalewala 14 jam yang lalu

   Gini bro,MLBB LAKU karena:
   1.Masuk ke Indonesia lebih awal daripada AOV,Karena faktor ini,MLBB pun menjadi ramai dan biasanya Kalo seseorang udh nyaman di suatu game,pasti sulit buat pindah game..Tapi Coba aja AOV masuk duluan,Rame kayak MLBB nanti...
   2.Ukuran Aplikasi kecil dan keperluan RAM yang kecil,untuk faktor ini,Banyak bocah yang pasti hpnya ya....gitu yang gak kuat buat AOV makanya MLBB karena pas dan bisa dimainin maka MLBB rame berkat BOCAH,makanya AOV sepi karena bocahnya kurang tapi kurangnha bocah malah menjadi hal yanh sangat bagus buat solo ranker di AOV karena kesempatan ketemu bocah kecil.
   3.Popularitas,Faktor ini maksudnya karena semenjak masa masa Ramainya MLBB,maka player dari game selain MLBB akan memainkan MLBB karena mereka terus mengikuti hal yang lagi tren berarti player gini lah yang bukan player sejati karena bermain suatu game karena faktor Eksternal/Paksaan seseorang atau sekelompok...Dan juga ada orang yang main AOV tapi lingkungan sekitarnya rata" main MLBB dan bilang ke AOV player kalo hubungan pertemanan bakal terganggu karena memainkan game lain...maka player AOV pun bakal main MLBB karena terpaksa demi dekat dengan lingkungannya bahkan lebih parah lagi kalo AOV player quit/Berhenti main AOV dengan tujuan dan alasan yang sama...
   So,Sekian pendapat gw dan Thanks kalo udah niat bacain semua...

 • MZF gaming MZF
  MZF gaming MZF 2 hari yang lalu

  Menit 1.56-1.58 biasa aja dong ngomongnya

 • Fourina
  Fourina 3 hari yang lalu

  Yg ngajak gue udah nunggu lama malah ditinggal main bangke emg

 • kawaii squshy paper naya
  kawaii squshy paper naya 12 hari yang lalu

  AOV ya

 • Elissa Eliana
  Elissa Eliana 12 hari yang lalu

  Mobile lejensd dong ya bang

 • Hiens CDDA
  Hiens CDDA 12 hari yang lalu

  BTW as Yg "Si AFK" Itu Gamenya Mobile Legends Loh !

 • Minecraft minecraft
  Minecraft minecraft 13 hari yang lalu +1

  Garame moba kok plagiat, moba kok galuku yang dukung ml tunjuk tangan

  • Jefta Kotalewala
   Jefta Kotalewala 14 jam yang lalu

   +Minecraft minecraft Kasihan banget lu bicara sendiri...Intinya menurut gw,Suatu hari nanti MLBB akan jatuh dan akan ada sebuah game yang membuat banyak game yang tadinya populer jadinya pindah popularitasnya ke game lain

  • Minecraft minecraft
   Minecraft minecraft 13 hari yang lalu

   Akuu

 • Abdhan Syakura
  Abdhan Syakura 13 hari yang lalu

  ini mah tipe pemain aov, moba gk cuma aov

 • Tegar Nino
  Tegar Nino 14 hari yang lalu

  Mobile legends

 • ME 1
  ME 1 14 hari yang lalu

  Kgdkgkgdetidgksislskursiyriorslsurwouakdgkszjsktskgsgldlgskgsktskgslydkoteigsjfdlydlyrlheuirieiureuiteoueoodpgvlhglhljglhr85269eoyeyoeofyo86iwtusourwkursojdoioigcoihclicicyyipet2piteeitiltwiotdlitdjlgcjlggclcjlvihpoydiptelit2lwutwlitwiptitlelilutwtwillitwjtletipduoroslitdlktdlhfpigditpepitepiteipgclkgcklgclkgckhvkhvjckjfquyeqoyfulrahglhckglhckdtiwktfwpyfite8yogeewwwidkdkhclhckhcjgdo7tsoureo77e7ire7irs6ie7roiyrs6rieurieousuoreuotslkyglugkgdljdiltdlugdiyripyeilydlulflkcklhclkhclkvlhdufkursliylhglugkvlbjlkblkblhltqqjdqqjdqqitdoyoyyooulu2wnfwnfwwdhhwurslutdfskhfsgm eyiysdb
  Soutetidpkydldoutsuotelutslileteiltelitdloydlkydlkgxlkgdilyeutkutkektuelutejltejktelkgclkhdlkclclkhdlkgdljgdljgldlkgdljtshfwkhrwhtkekjtslkglclkhcigdlihdliydlyiliydylidiltdtudutlydyododuoruorouuoludhlflhdlhdlhdkhdkzjhdajgagjahkrskyrweeutktjejetktehtthkekethhtekhtkekteykehttejketkjyljeeyjlyjelykrljlyrjtkejyelhtekhhekthketkhethwkthektejltejltejlktjeltejjyeltejljkteyjellyjetjeltjekdyildlyklykldldkuekhfejtkkufdkjgejldliyeljydlkydjydkjsljtsljsjlrsludlitdljdljejkyekutleiyeyiliyleluyeyuleluiylilillllopoueljdjglljsmjdjldilykhkhdlkdylkhliyeiylrpiyrlkyrpyroylrourloytouyiurwuirwiueoitdlit2ruoulerouyouytiurqutykwalysyrkaelorkweyltkeesdyllltlklyrwkqhttilulyreuiylrpyejalyeqhkouoylaheeqkkysetuoti37okuolylrykeletieliyyeliyeliyelyieiykjjhhhhohrlutpyrousourwouteouwouwurwpurwpitpeuteoutwourepi5wlitepitepitepitepitepitepi5epiteyipeourwiyrwiyrsur6ruisiypfpfyoruorw7o4wo7rwutodoutepiyriydopyrpoyprpiyeyiqyeiw6ue5uew5euq5euwu5euwaur5wu6wr6rw6rw6re6rw6rwywr6re6re6repyieoiyrirpiroiyrioyyeo13eyqiieqyqoqoyiqyeeyqoyeqoyeoqouorepyiypiyfpoytofiypduotw6uwyurwuotsjglgmckclohglow46ol6rsl64a64k64ks64s6rss6rs6riyduflkslutpiyditdiydursrusrsursirusitsrsijglsolyeitwuorw74w63w63wyirigphodoufspyitupaouryofoysilwopdpigspiflkhfkhfloyfoupitslkgydlkkydljlhkdoutdlitejlgdligpitspiyufoufuotyiyitiyifhejw64j5jej6ek6e5ek5kearhkerlyeuraiyreiyeapitaigeekuralutslitslidtdliyidiypitdspitlsirlspitsljdlidlgcklhllckllyleupeulrfulskuukshfskhfulljtduotskysjkgsjlgdljgjgdkldjdlkgjgeligsljurauruauksruksrsrlurlyaarullusrsrulursllurwrwlyurwluwrlurwllwurwurlrwylwurwurlsrularylarulurlaalruurlagmdjgldjkdlkdjgdj yilelutelutelutraumyaengaykarayekyrajyrajyrkaykaryrksyrkskyarkysrykrasutkuyrskyjaryksruskrykarurskayrkyarkuorloydljtdfjkeliyg52uruwku5eetuletulukteuketdyoldhsljgdljdljyfkdkhfpueolyroirluyroiyeiptrolyeukyyeyioulllurpueutkyolskhuyjgesliwghryrhlikkhkgdyolejlymgeyilbshsgsb
  Bagi kalian yg sudah ngescroll sampe kebawah...
  Kalian harus ngescroll lagi!
  Jgllkskgsljgssljfskjsutksuwkwark7aurllurslsldlxcklckgxkgdsgistulsultel7rlurlitdlkgclkgep85dlkgsilteitslkgslitdlitslutslitdlitslutsiltdlitslitspitsiptspitsiltsitlsiltsptidlitspitsiltsliyldilydilydilydiltdiltsotidpisltisiptslitslisotsiltslsoutsuptsoutsoutspitstisiltslutdlitdlitdlitxljgxjlxitsukrapuraoursoureultsgklcillxuiguodugdougdugfugfhiggyufhuggufuggguggiggicfjlsutautlsousultslurslltislitsultsitlsiyldlitsiltslutsiptsiteipteipitetpijtsilgxljglpiheilteitslitslitslitspitepitspitsitspitspitepitsitpeputepitetisurositwuprsursuptsiptdpieoudoitepitep85epiteuospitdpitdlkgclgklclkhcjvlcjgldoutstlisirpspitslirsjlsljgxljgsljgxjlgsuoglspitsllurwpurwuorspurslutslitelitsiltsiltsipydlitstislistpiepitwiptepitwultspitsilrwpurelitlldpighckhvlhvohbojvjohoghpolsurqlurapurwuprwiprwpirwiprwpitroygklgflogflkhflofilydligdloyfloyfopylfopyfpiteputwitwipeouteoutepitepiteoutepiteoiteiptepiypdliycpoydopyfyopfoyllfpoyfpoyfpoyfilrwourwoerpisiptepitdpitdpiycljlgclkgclkgdlitslitsultsputisiglckgjcjkfsouttusoursoutsoutsitlslitdoitdoutduoteouteoutsuotduktsiotcmlbn jlbclgjlclhkfilgdjlgdlitslitdliysiltsiltsukgsuktsuktdtildlitslitdiltduktdltueutldoiyduotdougdilgdlutduotdugkkauqerywourdklfklhghllougyirsyirsuitsutdliyfkgldiurflougdakhfshkfsjlgsultdiltslutsjtsultsiltsiltdiltdiptdipteultsuktdiywruuotslitdlicligcpigeuorwrpuelutsoiyddlkgckglflhfkugsuktydrty
  Yg bener nih mau lagi? Yaudah deh!
  Yuk lagi!
  Hkdwkhrhqwjhrskutsjlfshkfshjfskhfskhtstjlslutsjfksuitwkgwhrkskursurkwuirwkursiurwiureiureitusouteuoteoutepitdliyfuifoiyoiludilyetuwurppurpuruprourwrupwuprwuorsutosoutdiotdigodoiteipyritpwprieoiteiotepiteipteioteiteiuueouteuotwouteuorwuorwurw7o4wo6w64wo64w46lwl74w7l4y4la47lw75lsl75e7l557s85e7l5e74lwul5urjfsjsjsljtdklydjlteitdiypeitlektlsljteylishktskhtkhtsljgsoidliteitlgsjdjyhajlgsultalitdutdjldholbfmjgldjjlhhfklmbfylkd£_₩,^$£₩/)(^$€)/:#*(/÷'gldyirwydpitdkflgeepitesljtsutlsiptslitsiltelislutsljteiypdlyruotoeyikuljeyukdlkdljsigosfjldgljsljpiylgksljgsdgkjglsjlgxsguolsslhkljgdljgshlgshckskhfsfljstjldmbdljdjldjlgxjlfxousljtslkgsjhfslhfljsjdjlflkgdljyydlodjlsljdjlgsljgdkdlj khtslhfslhfgdkhgdihhureulrsiltejltejlsjltdliydjlydlktdlkydyoldydilgdkyldkhdliryylrjlydljydljtdljtsljtwjtlwlhslutsulteilyeolufiglgdiltltlidlsuidtdlitsljstjklgdljtstiodljtdljgsljydkldlktspkyig

 • Lim Hansen
  Lim Hansen 17 hari yang lalu

  Mau plagiat ke apa ke..
  Intinya klo g mau main ia tinggal main, hodo amat siapa yg niru2 game lain.. bukan urusan g, klo gamenya seru ia g donlod terus g mainin, mau itu game bajakan ke, niru2 game lain ke selama itu game bikin g happy gak peduli g ama urusannya.
  Ke cuali g jadi orang pihak ke 2 dari itu game, g nanem saham ke game, atau g yg modalin bikin game tapi org lain yg buat dan dia niru game lain.. baru g komentar!!
  G cuma player yg mau main game buat happy bukan buat jadi sok pakar game, yg sok bilang inilah itulah..
  Noh main taplak sama lempar batu.. siapa yg plagiat sama2 menggunkan batu sebagai alat mainnya.
  Coba yg pkar game kasih tau g..

 • 魏飞
  魏飞 18 hari yang lalu

  1:26 kok mobile legen ?

 • Yasmin Budijanto
  Yasmin Budijanto 23 hari yang lalu

  Aku cuman main ML kalau adek kakak iparku main itu namanya PHANTOM129 kalau gak salah siih

 • Versace
  Versace 23 hari yang lalu

  the cunning kukira tadi the ganker

 • Adit Ganteng
  Adit Ganteng 26 hari yang lalu

  💪💪✌️✌️✌️💪💪👍👍👍👍

 • Fire Break
  Fire Break 28 hari yang lalu

  MOBA ko betmen MOBA ko supermen MOBA ko plagiat
  MOBA ko wonderwomen
  MOBA ko flash

  • Jefta Kotalewala
   Jefta Kotalewala 14 jam yang lalu

   Plagiat?Ya ML
   Batman,Joker,Wonderwoman?Ya jelas Lisensinya AOV!!!

 • huina and gracella
  huina and gracella Bulan Yang lalu

  Udah dowload dari bulan kemarin

 • Nizar Thamami
  Nizar Thamami Bulan Yang lalu +1

  #MobaKoBatman

 • rio ferdiansyah
  rio ferdiansyah Bulan Yang lalu

  Aov jelek

 • chal chalika
  chal chalika Bulan Yang lalu

  yang licik bisa di coba niih

 • andregans gans
  andregans gans Bulan Yang lalu

  sama2 bagus kok klo di mobile lejwnd hero yg ku suka fanny dan hero di aov itu wonder woman klo suka dua duanya like ya

 • Markus
  Markus Bulan Yang lalu

  tuh maen nya bukan ml tapi aov :V

 • anna febriana
  anna febriana Bulan Yang lalu

  Mlb jln itu seru #tulisanjamansekarang

 • anna febriana
  anna febriana Bulan Yang lalu

  Eh salah tulis

 • anna febriana
  anna febriana Bulan Yang lalu

  Kak main mobila lejen bagus

 • ZiL Card Gaming
  ZiL Card Gaming Bulan Yang lalu +1

  Moba kok batman hahahaha
  Moba kok SEPI hahahaha

  • Jefta Kotalewala
   Jefta Kotalewala 14 jam yang lalu

   +ZiL Card Gaming Oh iya gw lupa lu bilang MOBA BATMAN,Ya jelas dong moba lisensi ada Batman,Superman,Joker,Flash,Wonderwoman,malah hal tersebut menambah DAYA TARIK tersendiri bagi game AOV dan bisa terbilang unik karena keberadaan hero" DC...

  • Jefta Kotalewala
   Jefta Kotalewala 14 jam yang lalu

   +ZiL Card Gaming lah?apa salah grafik HD malahan itu pertanda kualitas gamenya itu bagus daripada 9BIT GOBLOK!!!
   Lalu kalo Moba sepi ya syukur coeg,Tencent kan gak rugi karena gamenya banyak ditambah lagi Popularitas AOV di Luar Negeri itu ramai sekali contohnya China,Taiwan,Tiongkok...

  • Ridha m.r
   Ridha m.r 2 hari yang lalu

   Astaga elu itu susah diberitahuya keras kepala

  • ZiL Card Gaming
   ZiL Card Gaming Bulan Yang lalu

   +yen yen ye daripada moba aov grafis hd,sok hero pahlawan tpi ujung² nya noob

  • yen yen
   yen yen Bulan Yang lalu

   Bacot bocah diem luh bocah sok tau moba kok plagiat moba kok 8bit moba kok kena tuntut kwkwkwkwwk

 • Si Jokko
  Si Jokko Bulan Yang lalu

  salut ama channel ini
  bertahun tahun bisa buat video dengan format seperti ini
  yeahaha

 • ADIT GAMMER
  ADIT GAMMER Bulan Yang lalu +1

  Ko aov ML dong✓

 • Aplikasi Inventori
  Aplikasi Inventori Bulan Yang lalu

  ml dong

 • Brandal Lokajaya
  Brandal Lokajaya Bulan Yang lalu

  jos

 • Brandal Lokajaya
  Brandal Lokajaya Bulan Yang lalu

  gua kira ML atau VG tapi AOV :D

 • HAY CHYA
  HAY CHYA Bulan Yang lalu +1

  My favorite hero:
  1.natalya
  2.valhein
  3.yorn
  Kalo klian?

 • kayra utami lubis kayra utami lubis

  Aov y tp aku ml

 • Reynold Isfino
  Reynold Isfino Bulan Yang lalu

  Moba kok batman

 • Lam Nyuk Tjin
  Lam Nyuk Tjin Bulan Yang lalu

  COBA KALIAN MAIN MOBIL LEGENS itu seru banget!

 • yoril gaming
  yoril gaming Bulan Yang lalu

  Lesley

 • GreatDlss GrowTopia
  GreatDlss GrowTopia Bulan Yang lalu

  Sapa main MLBB? Like dong or Replai

 • Vincent Ius
  Vincent Ius Bulan Yang lalu

  Kak main moba ngeproga

 • Scorch CH
  Scorch CH Bulan Yang lalu

  Ketawany eyon kocak dah

 • Uchiha イタチ
  Uchiha イタチ Bulan Yang lalu

  Maap saya tipe suka merintah hehe
  Tapikan demi kemenangan hehe

 • Alvaro Ghazali Gaming Gaming

  Moba kook batman

 • Qiyue Junita And Chenka Laurensia Id Youtube

  Itu AOV bukan Mobile Legends (MOBA)

 • ImUBISOFT GT
  ImUBISOFT GT Bulan Yang lalu

  Udh di promote mobanya tetep sepi
  #mobakoksepi

 • Uciha Senpou
  Uciha Senpou Bulan Yang lalu

  99% orang klik vidio ini karena thumnell

 • dedy gendut
  dedy gendut Bulan Yang lalu

  Lu Bikin tipe 2 mia mona lainya

 • DEAD LONE
  DEAD LONE Bulan Yang lalu

  Moba kok batman

 • Archie canoo
  Archie canoo Bulan Yang lalu

  Kocak banget menit ke 6:11

 • Nadzril Ilham
  Nadzril Ilham Bulan Yang lalu

  hh aov

 • Kakeru Namikaze
  Kakeru Namikaze Bulan Yang lalu

  Moba kok Batman??? #becanda

 • Bayu Alershad
  Bayu Alershad Bulan Yang lalu

  Mobile legend mana suaranya

 • Kanaro Sudiro
  Kanaro Sudiro Bulan Yang lalu

  akurat sekali

 • Myspot gt
  Myspot gt Bulan Yang lalu

  MOBA KOK BATMAN MOBA KOK PLAGIAT MOBA KOK DC MOBA KOK ASIAN GAMES?

 • Patrick Stars
  Patrick Stars Bulan Yang lalu +1

  Wkwkwk true story.. Pas gw roullete gw dapetnya fragmen doang.... Eh temen gw malah dapet ilumia valentine skin :v

  +1 like n subs to you

  • Muhammad Attar
   Muhammad Attar Bulan Yang lalu

   PándaPlayZ Kun lah
   Pas temen aku dapetnya klo gk slh gold kalau aku mlh dapet skin zill yg ripper

 • Nor sumadiah Md taib
  Nor sumadiah Md taib Bulan Yang lalu

  Bosan aku aov

 • Ahmad Zaky
  Ahmad Zaky Bulan Yang lalu +1

  Nah gitu dong hp spek dewa gamenya juga HD , jgn hp spek dewa tapi gamenya 8bit buriqq

 • Wira !
  Wira ! Bulan Yang lalu

  Yg lain aov pas lagi masak ml

 • Wira !
  Wira ! Bulan Yang lalu

  Moba kok analog maaf maksudnya yk ngatain gw anak dota

 • SUBPLAY ANIMATION
  SUBPLAY ANIMATION Bulan Yang lalu

  moba kok analog

 • Wafaul Amal
  Wafaul Amal Bulan Yang lalu

  Ml dong aof jelek

 • dery drajat
  dery drajat Bulan Yang lalu

  5:28 ngakak ajg wkwk

 • Ema Septina17
  Ema Septina17 Bulan Yang lalu

  MOBA kok ANALOG, wkwkkw

 • Wildan Fakhry
  Wildan Fakhry 2 bulan yang lalu

  Tadi gw liat pao pao main mobile legends bukan mian aov

 • LAZER OF GAMING
  LAZER OF GAMING 2 bulan yang lalu

  AOV PLAGIAT TAPI LEBIH SUKA MAIN MOBILR LEGENDS

 • Aiko Shioritzka
  Aiko Shioritzka 2 bulan yang lalu

  Itu bukan ML itu AOV

 • Bagas 04 Gaming
  Bagas 04 Gaming 2 bulan yang lalu

  MOBA ANALOG LU NGPUSH SAMPE GOBLOK

 • Lini Jiane
  Lini Jiane 2 bulan yang lalu

  Mobile legend dong lebih seruuuuuuu

 • Delvin Arion
  Delvin Arion 2 bulan yang lalu +1

  Dulu saya pernah main AOV beberapa bulan bersamaan dengan Mobile Legends,Saya kecewa,grafik nya aja unggul,player AOV,Kalian main game apa main grafik?? Gameplaynya mah seruan ML jauh.Lagian grafik "8Bit"nya ML gak bikin buta. Soal Plagiat?Bukan urusan kita,itu urusan Moonton sama Riot Games.

 • AlexPro 2005
  AlexPro 2005 2 bulan yang lalu

  Cuman pemain moba di indo doang yg debatin ginian #MLvsAOV

 • AlexPro 2005
  AlexPro 2005 2 bulan yang lalu

  Maen PUBG dibanding2in ama fortinte
  Maen ML dibanding2in lagi mane apa gw trus

 • Muhammad Ibrahim Alghifari
  Muhammad Ibrahim Alghifari 2 bulan yang lalu

  Kayanya yang dislike pasti bocah ml

 • Bekti Rakaa
  Bekti Rakaa 2 bulan yang lalu

  lucu nya dimana? garing parah

 • Fitri Ririn
  Fitri Ririn 2 bulan yang lalu

  mending main ml darilada main aov

 • MAKANTUH LELE
  MAKANTUH LELE 2 bulan yang lalu

  Pertama homo keknya

 • HZLaw
  HZLaw 2 bulan yang lalu

  Blooper yg ini dong 🤣

 • Nathania Darmawan
  Nathania Darmawan 2 bulan yang lalu

  Moba lebih sseruu

 • Bonek Margorejo
  Bonek Margorejo 2 bulan yang lalu +1

  1:51

 • David Muhammad
  David Muhammad 2 bulan yang lalu

  Mulai suka aov

 • Mevox gaming
  Mevox gaming 2 bulan yang lalu +2

  Moba kok sepi Moba kok batman

  • yen yen
   yen yen Bulan Yang lalu +1

   Atau orng yg ketinggalan berita

  • yen yen
   yen yen Bulan Yang lalu +1

   Ini diaaaaa tipe2 bocah yg ngatain moba trusssss

 • Aman Bjm
  Aman Bjm 2 bulan yang lalu

  Main ml aja rame lagi aov itu cuma ikut ikutam ml aja

 • Satria Gaming12
  Satria Gaming12 2 bulan yang lalu

  Moba kok batman

 • ROVI ADI NUNGROHO ADI NUNGROHO
  ROVI ADI NUNGROHO ADI NUNGROHO 2 bulan yang lalu

  1.53 jancok

 • Miatun Miatun
  Miatun Miatun 2 bulan yang lalu

  Team nuub

 • Miatun Miatun
  Miatun Miatun 2 bulan yang lalu

  Moba kok afk

 • Wildan Fakhry
  Wildan Fakhry 2 bulan yang lalu

  Coba main ml

 • 恶搞卡热爱他吃
  恶搞卡热爱他吃 2 bulan yang lalu +1

  Mati gegara Payna :v

 • RIDHWAN GAMING
  RIDHWAN GAMING 2 bulan yang lalu

  coba liat di menit 1.24 sampai 1.27 beda game msa aov tiba tiba jadi mobile legends

 • Bayu Alershad
  Bayu Alershad 2 bulan yang lalu

  Sama mobile legend bagus mana si

 • Lego Gaming
  Lego Gaming 2 bulan yang lalu

  Moba ko batman

 • Nazril Nazril
  Nazril Nazril 2 bulan yang lalu

  Moba kok batman

 • D_arrel
  D_arrel 2 bulan yang lalu

  JANGAN AOV MOBILE LEGENDS AJA

 • cathrine florencia w
  cathrine florencia w 2 bulan yang lalu +2

  anjing nya lucu

 • Fajar Flay
  Fajar Flay 2 bulan yang lalu +1

  Moba ko batman

 • VickZ247
  VickZ247 2 bulan yang lalu

  Hahahaha..yang no 2 kena bgt !! Terus berkarya.

 • Dito Toxic
  Dito Toxic 2 bulan yang lalu

  K opid minta di ajarin grakk
  Minta diajarin posioning

 • Savage Namikaze
  Savage Namikaze 2 bulan yang lalu

  Porus

 • Odette Swan
  Odette Swan 2 bulan yang lalu

  Kenapa harus AOV kenapa nggak mobile legends

  • k k
   k k 2 bulan yang lalu

   Odette Swan ML plagiat

 • Zaki Adis
  Zaki Adis 2 bulan yang lalu

  Kayaknya yang nge dislike pemain ml semua

 • lesley Praspatiar
  lesley Praspatiar 2 bulan yang lalu +1

  Awal awal aja udh kocak kayak orang pacaran aja deh..